W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442urzędnicze ds. robót publicznych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie unieważnienia
Uzasadnienie unieważnienia Kandydatki nie spełniły oczekiwań stawianych osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku ds. robót publicznych.
Szczegóły
Stanowisko urzędnicze ds. robót publicznych
Miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Treść

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. robót publicznych
w Urzędzie Miasta Chełmna 
I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie minimum średnie,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. nieposzlakowana opinia,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
II. Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym minimum 1 rok,
2. preferowane wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne,
3. znajomość programu UmowyFV,  
4. doświadczenie we współpracy z instytucjami rynku pracy,,
5. biegła obsługa komputera wraz z pakietem Office (lub pokrewnym), znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks pracy, Kodeks cywilny, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pracownikach samorządowych.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. organizacja i nadzór nad realizacją robót publicznych,
2. rozliczanie wydatków i dochodów budżetowych związanych z zadaniami wydziału,
3. udzielanie informacji dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży,
4. prowadzenie ewidencji osób bezrobotnych ubiegających się o zatrudnienie w ramach robót publicznych, utrzymania ulic i zieleni miejskiej oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,
5. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmnie w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,
6. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie w zakresie przeciwdziałania bezrobociu: przygotowywanie wniosków o organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych, przygotowywanie wniosków o zawarcie umowy na organizowanie staży, prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta osób bezrobotnych, rozliczanie otrzymanej refundacji kosztów zatrudnienia,
7. przygotowanie sprawozdań do GUS-u, 
8. prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych i odbywających staż w WGMOŚ,
9. przygotowywanie kart pracy pracowników WGMOŚ – roboty publiczne,
10. przygotowywanie rozliczenia ekwiwalentów miesięcznych za odzież i obuwie robocze dla pracowników, osób bezrobotnych odbywających (w ramach robót publicznych),
11. tworzenie harmonogramu  i organizacja pracy osób zatrudnianych do udostępniania obiektów zabytkowych zwiedzającym (kościoły), prowadzenie ewidencji czasu pracy, współpraca z Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz samodzielnym stanowiskiem ds. promocji turystycznej UM w zakresie ustalania harmonogramu otwarcia zabytków,
12. przygotowanie, kontrola dokumentów księgowych (faktur) i terminowe przekazywanie dokumentów do księgowości w ramach powierzonych zadań,
13. prowadzenie rozliczeń finansowych i materiałowych prowadzonych zadań: roboty publiczne, utrzymanie ulic, oczyszczanie miasta, targowisko miejskie, parkingi, zadania inwestycyjne oraz bieżąca kontrola i analiza dochodów i wydatków wydziału w ww. działach, rozdziałach,
14. przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych,
15. kontrola i zarządzanie wydatkami w zakresie wynagrodzenia osobowego i bezosobowego robót publicznych i utrzymania ulic z uwzględnieniem refundacji kosztów wynagrodzenia z urzędu pracy oraz kontrola wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego i bezosobowego targowiska miejskiego i parkingów,
16. przygotowywanie projektu budżetu WGMOŚ oraz propozycji zmian w budżecie,
17. przygotowanie projektów zarządzeń Wydziału,
18. przygotowywanie projektów umów cywilno – prawnych dla osób zatrudnianych do prac związanych z realizacją zadań WGMOŚ,
19. rozliczanie wynagrodzeń w zakresie zawartych umów cywilno – prawnych,
20.  przygotowywanie dokumentacji związanej z przyjęciem, likwidacją środka trwałego, prowadzenie ewidencji środków trwałych zadań inwestycyjnych w rozdziale: drogi publiczne gminne, 
21. archiwizacja dokumentów.
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. stanowisko: administracyjno-biurowe wyposażone w komputer, meble i urządzenia biurowe,
2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
3. miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, parter budynku,
4. praca jednozmianowa,
5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
6. budynek wielokondygnacyjny (wyposażony w schody, windę, podnośnik zewnętrzny),
7. wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie miasta,
8. umowa zostanie zawarta na czas określony, nieprzekraczający 33 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt.12
9. pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas określony do 6 miesięcy – jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), 
10. czas trwania pierwszej umowy o pracę, dla osób które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku, 
11. na uzasadniony wniosek kierownika wydziału dopuszcza się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony przed upływem 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na czas określony – z zachowaniem okresu ustawowo przewidzianej służby przygotowawczej, 
12. postanowień pkt 8 – 11 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w Urzędzie Miasta Chełmna lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282), 
13. wynagrodzenie ustalone będzie indywidualnie, z uwzględnieniem kwalifikacji, wykształcenia      i doświadczenia zawodowego kandydata – do poziomu wynagrodzeń w danej grupie stanowiskowej pracowników Urzędu Miasta Chełmna. 
V. Dodatkowa informacja:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
VI. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys – Curriculum Vitae,
3. kserokopie świadectw pracy, w przypadku kontynuowania zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu, 
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5. ewentualne referencje, zakresy czynności lub inne dokumenty 
6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
7. oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: Kwestionariusz osobowy,
8. podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności,
9. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych –wzór załącznik: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 15 marca 2022 r. do godz. 15.30.
2. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego - pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. robót publicznych”.
VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1. Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi w Miasta Chełmna w dniu 16 marca 2022 r., o godz. 12.00.
2. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
4. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
5. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.
IX. Klauzula informacyjna:
Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: biuro_informacji@chelmno.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w tym do dostawcy usług informatycznych. 
8. Posiada Pan/Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne. 
10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wzory załącznik w wersji edytowalnej

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane