W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Specjalista ds. osób wychodzących z kryzysu bezdomności

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Barbara Swołek, Chełmno
uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku specjalisty ds. osób wychodzących z kryzysu bezdomności w ramach projektu "WspółpracujeMy..." w Urzędzie Miasta Chełmna.
Szczegóły
stanowisko Specjalista ds. osób wychodzących z kryzysu bezdomności
miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna, ul. Grudziądzka 36, Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

TreśćBurmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na stanowisko pracy
w ramach realizacji projektu „WspółpracujeMY…”
specjalista ds. osób wychodzących z kryzysu bezdomności
 w Urzędzie Miasta Chełmna

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. co najmniej 2 letni staż pracy (w tym działalność gospodarcza zgodna z wymaganiami na tym stanowisku);
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II.Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w realizacji projektów dotyczących wychodzenia z kryzysu bezdomności;
 2. doświadczenie w realizacji projektów dotyczących aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. umiejętność podejmowania decyzji;
 4. dobra znajomość obsługi komputera w tym aplikacji biurowych MS Office;
 5. doświadczenie przy realizacji projektów społecznych;
 6. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, wysoka kultura osobista;
 7. dobra organizacja czasu pracy;
 8. dyspozycyjność;
 9. podstawowa znajomość regulacji prawnych w zakresie:
 10. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 11. ustawa o samorządzie gminnym,
 12. ustawa o pomocy społecznej.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. koordynacja realizacji części projektu „WspółpracujeMY - projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców miasta Chełmna, wraz z umożliwieniem wyjścia z kryzysu bezdomności”, w zakresie pilotażu projektu umożliwiającego wyjście z kryzysu bezdomności,
 2. współpraca przy rekrutacji uczestników projektu „WspółpracujeMY…”, w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności,
 3. utrzymanie bieżącego kontaktu (codziennego) z osobami biorącymi udział w projekcie „WspółpracujeMY…”, w module dedykowanym osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności, monitorowanie ich bieżącego funkcjonowania, uczestniczenia w działaniach w ramach projektu, stawiennictwa na spotkaniach ze specjalistami,
 4. układanie harmonogramów działań w ramach projektu „WspółpracujeMY…” w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności,
 5. przygotowanie dokumentów do rozliczenia projektu „WspółpracujeMY…”, w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności,
 6. bieżący kontakt z koordynatorem projektu „Współpracujemy…”, Zespołem Monitorującym realizację ww. projektu, jak również Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Miasta Chełmna w zakresie realizacji modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności, będącego częścią projektu „WspółpracujeMY…”,
 7. dbałość o realizację wskaźników projektu „WspólpracujeMY…”, w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności,
 8. monitorowanie realizacji projektu „WspółpracujeMY…” wraz z przygotowywaniem bieżących sprawozdań i materiałów informacyjnych dotyczących realizacji projektu, w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności,
 9. promowanie projektu „WspółpracujeMY…”,w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności m.in. poprzez przygotowywanie materiałów na stronę internetową oraz portale facebook i instagram Urzędu Miasta Chełmna,
 10. realizacja innych działań określonych przez koordynatora projektu „WspółpracujeMY…”, w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko: urzędnicze (?),
 2. wymiar czasu pracy: ¾ etatu,
 3. miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Grudziądzka 36, Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu,
 4. umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony tj. czas trwania projektu do 31.12.2021r.
 5. Planowany termin zatrudnienia od 1 lutego 2021r.
 6. praca jednozmianowa,
 7. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 8. praca z mieszkańcami miasta, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami w kryzysie bezdomności, specjalistami w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz kontrahentami.

V. Dodatkowa informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – Curriculum Vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, i spełnienie wymagań,
 4. ewentualne referencje,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: kwestionariusz osobowy,
 7. podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności
  do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności,
 8. podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 9. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 18 stycznia 2021 r. do godz. 15.30.
 2. Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na specjalistę ds. osób wychodzących z kryzysu bezdomności w ramach projektu „WspółpracujeMY…”,
 3. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Przebieg postepowania w sprawie naboru:

 1. Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi komisyjnie w Urzędzie Miasta Chełmna w dniu 19 stycznia 2021 r., o godz. 9.30.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
 4. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
 5. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.

IX. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
 2. Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna. 
 3. Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD.
 4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Chełmno, 8 styczeń 2021 r.

Załączniki

Oświadczenie pdf, 470 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane