W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Stanowisko ds. księgowości

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Monika Malinowska, Wrocławki
uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka spełniła wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka zdobyła najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miasta Chełmna.
Szczegóły
stanowisko Stanowisko ds. księgowości
miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna, Wydział Finansowy
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Treść

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości
w Urzędzie Miasta Chełmna

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie wyższe (licencjat, magisterskie, inżynierskie) na kierunku: ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo, administracja, marketing i zarządzanie lub kierunki pokrewne;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Co najmniej 3 letni staż pracy;
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych w zakresie czynności;
 2. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
 3. Dobra znajomość obsługi komputera w tym obsługa programów księgowości budżetowej, pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej;
  preferowana umiejętność pracy w programie księgowość budżetowa  „Groszek”, znajomość programu Bestia@;
 4. Predyspozycje osobowościowe tj.: odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość;
 5. Bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 6. Aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
 7. Dyspozycyjność;
 8. Znajomość regulacji prawnych w zakresie ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa w zakresie rachunkowości budżetowej oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej, w tym dysponowanie środkami pieniężnymi;
 2. Ewidencja księgowości organu finansowego;
 3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych (sprawozdania RB) zbiorczych i łącznych;
 4. Sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych zbiorczych i łącznych;
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans wykonania budżetu);
 6. Przechowywanie akt i przygotowywanie ich do archiwizacji;
 7. Prowadzenie ewidencji budżetu na kontach księgowych Gminy Miasta Chełmna (w tym wprowadzanie planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Miasto Chełmno i podległych jednostek do systemu księgowego);
 8. Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w oparciu o ww. ewidencję księgową w uzgodnieniu z ewidencją analityczną dochodów i wydatków;
 9. Sporządzanie sprawozdania opisowego (półrocznego i rocznego)  wykorzystania wszystkich otrzymanych dotacji do K-PUW na podstawie danych otrzymanych od poszczególnych dysponentów;
 10. Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdań budżetowych;
 11. Wysyłanie do banków, w których są zaciągnięte kredyty sprawozdań rocznych i kwartalnych oraz korekt tych sprawozdań i informacji na temat rodzaju dochodów;
 12. Prowadzenie rozliczeń  z Wojskowym Oddziałem Gospodarczym z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych. Przygotowanie listy płac dla żołnierzy rezerwy na podstawie decyzji otrzymanej z Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego. Wystawienie noty obciążeniowej do Wojskowego Oddziału Gospodarczego;
 13. Uruchamianie środków dla jednostek podległych zgodnie z planem poboru środków pieniężnych dla jednostek obsługujących i obsługiwanych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko: administracyjne, biurowe,
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. Miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Wydział Finansowy,
 4. Praca jednozmianowa,
 5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

V. Dodatkowa informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys – Curriculum Vitae,
 3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. Ewentualne referencje,
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. Oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: kwestionariusz osobowy,
 7. Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności
  do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności,
 8. Podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 9. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 14.30.
 2. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty można składać:
  - osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: księgowości”,
  - za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu), z dopiskiem „Nabór na stanowisko: księgowości”
  - w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego: pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl lub poprzez skrytkę ePUAP: /8493hehsse/skrytka.

VIII. Przebieg postepowania w sprawie naboru:

 1. Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi w Miasta Chełmna w dniu 23 listopada 2020 r., o godz. 9.00.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
 4. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
 5. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.

IX. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
 2. Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna. 
 3. Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD.
 4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

  Chełmno, 9 listopada 2020 r.

Załączniki

Oświadczenie pdf, 284 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane