W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Inspektor ds. płac

XML

Szczegóły

stanowisko Inspektor ds. płac

miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna, Wydział Finansowy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Treść

                                                         Burmistrz Miasta Chełmna
                                                    ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
                                        ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
                                                                inspektor ds. płac 
                                                       w Urzędzie Miasta Chełmna

 

I.       Wymagania niezbędne: 

1.      obywatelstwo polskie;

2.      wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: ekonomia, finanse i rachunkowość, kadry i płace, marketing i zarządzanie lub pokrewne;

3.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5.      nieposzlakowana opinia;

6.      co najmniej 3 letni staż pracy: 

7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.


II.  Wymagania dodatkowe:


1.      udokumentowane doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń,

2.      umiejętność praktycznego stosowania przepisów;

3.      dobra znajomość obsługi komputera w tym obsługa programów płacowych i   kadrowych, obsługa programów Płatnik, aplikacji e-PFRON, MS Office, Internetu, poczty elektronicznej,
Preferowana umiejętność pracy w programie kadrowo-płacowym  „Groszek”,

4.      umiejętność sporządzania sprawozdań do GUS,

5.      predyspozycje osobowościowe tj.: odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, 

6.      bardzo dobra organizacja czasu pracy,

7.      aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,

8.      dyspozycyjność,

9.      znajomość regulacji prawnych w zakresie: kodeksu pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, przepisów  dot.  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,  przepisów dot. PFRON, przepisów dot. ZFŚS w zakresie naliczania i wypłaty świadczeń, ustawy o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks Cywilny, rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1.      naliczanie wypłat wynagrodzeń, umów zleceń z pochodnymi oraz sporządzanie rozliczeń pracowników (ZUS, US, PFRON); 

2.      wykonywanie przelewów w zakresie wynagrodzeń; 

3.      rozliczenie pracowników z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym; 

4.      przechowywanie akt i przygotowywanie ich do archiwizacji;

5.      obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych  należnych pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS (m.in sporządzanie list płac, zasiłków chorobowych i opiekuńczych);

6.      obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilno-prawnych (m.in. list płatniczych diet radnych, umów o dzieło), oraz prowadzenie spraw z zakresu umów zleceń i umów o dzieło;

7.      obliczanie, prowadzenie bieżącej i terminowej dokumentacji oraz rozliczeń dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, Funduszu Pracy i składki zdrowotnej;( m.in. sporządzanie rocznych deklaracji o zaliczkach na podatek dochodowy ( PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-R, PIT 8C), dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, dokumentacji rozliczeniowej ZUS w systemie płatnik, druki RMUA, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, ZUS Rp-7, ZUS IWA, sporządzanie deklaracji do PFRON i odprowadzanie składek, korekt dokumentów ZUS, 

8.      wystawianie dokumentacji płacowej do spraw emerytalno-rentowych, zasiłków, itp.;

9.      rozliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych, urlopów wypoczynkowych i innych przerw w wykonywaniu pracy; ( m.in. prowadzenie kart zasiłkowych )

10.  prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych wg klasyfikacji budżetowej oraz uzgadnianie sald na kontach wynagrodzeń i pochodnych. Przygotowanie pomocniczego sprawozdania analitycznego z kont płacowych;

11.  przygotowanie dokumentów księgowych dotyczących kosztów wynagrodzeń oraz składników pochodnych od wynagrodzeń;

12.  ustalenie wysokości potrąceń komorniczych; ewidencja innych potrąceń oraz prowadzenie korespondencji z urzędami Komorników Sądowych.

13.  prowadzenie korespondencji z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi podmiotami – wynikające z zakresu obowiązków

14.  prowadzenie ewidencji zaangażowania i wydatkowania środków dotyczących zaangażowania i wydatkowania środków dotyczących wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń;

15.  sporządzanie sprawozdań z pracownikami dla potrzeb GUS;

16.  przeprowadzanie okresowych kontroli wydatków na wynagrodzenia i ich pochodnych w jednostkach organizacyjnych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.      stanowisko: administracyjne, biurowe,

2.      wymiar czasu pracy: pełny etat,

3.      miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Wydział Finansowy,

4.      praca jednozmianowa,

5.      praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

V. Dodatkowa informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny, 

2.      życiorys – Curriculum Vitae,

3.      kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

4.      ewentualne referencje,

5.      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 

6.      oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: kwestionariusz osobowy,

7.      podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności 
do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności, 

8.      podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,

9.      podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów: 

1.      Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 18 września 2020 r. do godz. 14.30. 

2.      Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

3.      Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko: inspektor ds. płac”.

VIII. Przebieg postepowania w sprawie naboru:

1.      Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi w Miasta Chełmna w dniu 21 września 2020 r., o godz. 9.00.

2.      Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.

3.      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.

4.      Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna. 

5.      Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.

IX. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

1.      Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

2.      Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna.  

3.      Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD. 

4.      Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

5.      Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją. 

6.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7.      Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8.      Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9.      Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Chełmno, 7 września 2020 r.


Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy

Zgoda na przetwarzanie danych


Załączniki

Oświadczenie pdf, 284 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane