Kierownicy komórek organizacyjnych:

 1. ponoszą odpowiedzialność za pracę kierowanej przez siebie komórki przed Burmistrzem,
 2. ustalają zadania na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zakresy czynności, obowiązki i zakres odpowiedzialności dla pracowników,
 3. koordynują realizację wykonywanych zadań kierowanej komórki oraz współdziałają,
 4. nadzorują prawidłowe, zgodne z prawem, oraz terminowe wykonywanie zadań kierowanej komórki,
 5. nadzorują załatwianie spraw przez pracowników,
 6. uczestniczą z polecenia Burmistrza w sesjach Rady Miasta oraz komisjach Rady Miasta,
 7. podejmują działania zmierzające do usprawnienia organizacji i metod pracy,
 8. współdziałają z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 9. prowadzą Biuletyn Informacji Publicznej w zakresie działalności podległej komórki,
 10. ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie sprawnego systemu kontroli zarządczej w zakresie posiadanych kompetencji oraz realizowanych zadań,
 11. ponoszą odpowiedzialność, w zakresie zadań wykonywanych w ramach kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej, za prawidłową realizację planów finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek.

Wydziały Urzędu Miasta:

Wydział ORGANIZACYJNY - OR

Wydział FINANSOWY - FN

1) przygotowanie projektów budżetu miasta, projektów aktów zmieniających i projektów uchwał okołobudżetowych oraz opracowywanie sprawozdań związanych z jego wykonaniem,
2) prowadzenie gospodarki finansowej w tym dysponowanie środkami pieniężnymi;
3) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz urzędu, w tym:
a) ewidencja syntetyczna dochodów i wydatków budżetowych;
b) ewidencja organu finansowego;
c) sprawozdawczość budżetowa (sprawozdania RB) jednostkowa i łączna,
d) sprawozdawczość finansowa (bilans, RZiS, ZZF, informacje dodatkowe) jednostkowa i łączna;
e) naliczanie wypłat wynagrodzeń, umów zleceń z pochodnymi oraz sporządzanie rozliczeń pracowników (ZUS, US, PFRON);
f) wykonywanie przelewów w zakresie wynagrodzeń;
g) rozliczenie pracowników z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym;
h) ewidencja składników majątkowych;
- ewidencja analityczna Wartości Niematerialnych i Prawnych, rzeczowych aktywów finansowych, długoterminowych aktywów finansowych, pozostałych środków trwałych;
- ewidencja syntetyczna Wartości Niematerialnych i Prawnych i środków trwałych;
- okresowe uzgodnienie stanu składników majątkowych Urzędu Miasta Chełmno oraz jednostek podległych;
- sporządzanie okresowych sprawozdań do GUS i RIO;
- ewidencja syntetyczna gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz uzgodnienia z ewidencją analityczną gruntów prowadzoną przez Referat Gospodarowania Nieruchomościami;
i) obsługa długu publicznego (zadłużenia Gminy Miasto Chełmno);
- zawieranie umów kredytowych z bankami oraz umów pożyczek z WFOŚiGW;
- terminowe regulowanie spłat rat kapitałowych i odsetek;
- współpraca z bankami i WFOŚiGW;
j) prowadzenie bazy danych o lokalnych organizacjach pozarządowych;
k) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
l) prowadzenie rejestru placówek kultury;
m) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
n) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
o) przygotowanie procedur związanych z ogłoszeniem otwartych konkursów na realizację zadań publicznych miasta organizacjom pozarządowym na:
- wspieranie rozwoju kultury;
- wymianę międzynarodową młodzieży;
- promocję i organizację wolontariatu;
- dofinansowanie wkładu własnego organizacji;
p) kontrola merytoryczna i rozliczenie przyznanego wsparcia – dofinansowania organizacjom pozarządowym, na podstawie przedłożonych sprawozdań;
q) opracowywanie rocznego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz opracowanie rocznego sprawozdania z jego realizacji.
w ramach działania wydziału FN REFERAT DOCHODÓW
1) wymiaru podatków i opłat lokalnych w tym: podatku do nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za psa, opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam, opłat targowych i mandatów,
2) dokonywanie przypisów i odpisów oraz zmian w trakcie roku w podatkach i opłatach lokalnych;
3) dokonywanie czynności sprawdzających składanych informacji oraz deklaracji podatkowych (terminowość, poprawność, stan faktyczny);
4) dokonywanie okresowych kontroli podatnika celem weryfikacji złożonych deklaracji i informacji (kontrola podatkowa);
5) wydawanie zaświadczeń podatnikom i organom uprawnionym;
6) wydawanie decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego;
7) prowadzenie ewidencji przypisów, wpłat, zwrotów i rozliczania nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych;
8) ewidencja analityczna opłat za wieczyste użytkowanie,
9) składanie dyspozycji płatności oraz obsługa elektronicznej bankowości urzędu;
10) czynności windykacyjne: wystawianie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych, zajęć hipotecznych;
11) sporządzanie sprawozdań z zakresu podatków i opłat lokalnych (rozliczanie akcyzy, sprawozdania z udzielonych ulg);
12) wydawanie decyzji w sprawach dotyczących umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłat lokalnych oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
13) zapewnienie płynności i poprawności procesu rozliczania VAT.

Wydział TECHNICZNO-INWESTYCYJNY - TI

1) opracowywanie projektów, programów i planów dla realizacji inwestycji i remontów,
2) przygotowywanie dokumentacji technicznej i prawnej dotyczącej zadań objętych programem inwestycji i remontów;
3) organizowanie przetargów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych;
4) opracowywanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych obiektów komunalnych;
5) pełnienie nadzoru inwestorskiego;
6) prowadzenie rozliczeń faktur dla poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych;
7) odbiór robót z końcowym rozliczeniem zadań oraz przekazywanie ich bezpośredniemu użytkownikowi;
8) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację inwestycji,
9) udział w kontrolach ustalanych przez Burmistrza,
10) współpraca z jednostkami budżetowymi w zakresie realizowanych zadań  remontowych i inwestycyjnych;
11) przeprowadzanie przeglądów budowlanych w budynku Urzędu Miasta i w budynkach: szkół, Przedszkola Miejskiego, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Biblioteki Miejskiej.

Referat GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI - GN

1) prowadzenie rejestru mienia komunalnego, zgodnie z katastrem nieruchomości;
2) sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
3) oddawanie nieruchomości w użyczenie;
4) ustanowienie trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych;
5) prowadzenie czynności związanych z nabyciem nieruchomości;
6) prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu;
7) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
8) prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów;
9)  zatwierdzanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości, scalanie i podziały,
10) ewidencjonowanie użytkowników wieczystych;
11) przygotowywanie procedur przetargowych w zakresie właściwego gospodarowania mieniem;
12) obsługa programu ewidencji gruntów na potrzeby wydziału;
13) sporządzanie statystyk i wydruków;
14) sporządzanie i aktualizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości komunalnych,
15) udział w kontrolach ustalanych przez Burmistrza;
16) sporządzanie dokumentów i ujawnianie własności Gminy nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli,  w których lokale zajmowane są przez osoby na postawie decyzji administracyjnych;
17) zlecenie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
18) prowadzenie procedury zmierzającej do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
19) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów;
20) prowadzenie innych spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym wydawanie wypisów i wyrysów z planu, monitoring stanu zagospodarowania Gminy;
21) prowadzenie spraw związanych z rentami planistycznymi i opłatami adiacenckimi;
22) prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi w zasobach komunalnych:

a) przyjmowanie wniosków o przydział mieszkania;
b) udział w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
c) przygotowanie skierowań do zawarcia umowy o najem lokali mieszkalnych i najem socjalny w oparciu o analizę wysokości uzyskanych dochodów, stanu majątkowego i posiadanego tytułu prawnego do innego lokalu;
d) prowadzenie listy osób oczekujących na lokale socjalne w wyniku orzeczonej eksmisji;
e) poradnictwo w zakresie mieszkaniowym;
f) negocjacje w sprawie odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego;
g) przydziały mieszkań komunalnych porzuconych przez byłych najemców
po przekazaniu przez zarządcę;
h) naliczanie odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego i ich ewidencja.

 Załączniki:

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Chełmna