Kierownicy komórek organizacyjnych:

 1. ponoszą odpowiedzialność za pracę kierowanej przez siebie komórki przed Burmistrzem,
 2. ustalają zadania na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zakresy czynności, obowiązki i zakres odpowiedzialności dla pracowników,
 3. koordynują realizację wykonywanych zadań kierowanej komórki oraz współdziałają,
 4. nadzorują prawidłowe, zgodne z prawem, oraz terminowe wykonywanie zadań kierowanej komórki,
 5. nadzorują załatwianie spraw przez pracowników,
 6. uczestniczą z polecenia Burmistrza w sesjach Rady Miasta oraz komisjach Rady Miasta,
 7. podejmują działania zmierzające do usprawnienia organizacji i metod pracy,
 8. współdziałają z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 9. prowadzą Biuletyn Informacji Publicznej w zakresie działalności podległej komórki,
 10. ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie sprawnego systemu kontroli zarządczej w zakresie posiadanych kompetencji oraz realizowanych zadań,
 11. ponoszą odpowiedzialność, w zakresie zadań wykonywanych w ramach kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej, za prawidłową realizację planów finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek.

Wydziały Urzędu Miasta:

Wydział ORGANIZACYJNY - OR
Zakres działania wydziału:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
2) planowanie i realizowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu;
3) organizowanie przetargów na zakupy i usługi prowadzone w ramach wydziału,
4) prowadzenie rejestru skarg i wniosków  i petycji wpływających do Urzędu oraz nadzór nad terminowym ich załatwianiem;
5) prowadzenie rejestru pieczęci i nadzór nad ich przechowaniem;
6) zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Urząd;
7) obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
8) obsługa spotkań, imprez i narad organizowanych przez Radę Miasta oraz Burmistrza i Zastępcę Burmistrza;
9) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego;
10) administrowanie i gospodarowanie budynkami Urzędu oraz znajdującym się w nich majątkiem, prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz zabezpieczeniem mienia Urzędu;
11) ewidencja ilościowa pozostałych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 1 tys. zł;
12) prowadzenie rejestrów przepisów gminnych, zarządzeń Burmistrza, przepisów o charakterze instrukcyjnym itp.;
13) zapewnienie prawidłowych warunków p.poż i bhp w Urzędzie;
14) wykonywanie zadań związanych z wyborami, referendami i spisami;
15) prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców;
16) prowadzenie i administrowanie stron internetowych w tym Biuletynu Informacji Publicznej;
17) prowadzenie zadań z zakresu informatyzacji urzędu;
18) polityka bezpieczeństwa danych,
19) w zakresie spraw kadrowych:
a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu;
b) załatwianie spraw dotyczących wydawania archiwalnych dokumentów osobowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta;
c) opracowanie projektów regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń;
d) opiniowanie podań osób ubiegających się o dofinansowanie nauki na studiach.
e) opracowywanie rocznego planu urlopów,
f) opracowywanie rocznego planu szkoleń,
g) ewidencja czasu pracy,
h) opracowywanie sprawozdań oraz raportów,
20) w zakresie bhp i p.poż:
a) prowadzenie nadzoru bhp i p.poż. na terenie Urzędu Miasta;
b) przeprowadzanie szkoleń z zakresu bhp i p.poż. oraz podstawowej samoobrony cywilnej;
c) przeprowadzanie postępowań powypadkowych pracowników Urzędu oraz osób poszkodowanych na terenie miasta;
d) wkonywanie kart ocen ryzyka zawodowego;
e) dokonywanie ocen stanowisk pracy pod względem spełnienia norm bhp;
21) prowadzenie archiwum zakładowego:
a) przejmowanie dokumentacji do archiwum z wydziałów Urzędu Miasta;
b) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
c) przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum oraz jej porządkowanie;
d) udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum;
e) wycofanie dokumentacji ze stanu archiwum;
f) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
g) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
h) sporządzanie rocznych sprawozdań do archiwum państwowego;
i) załatwianie wniosków dotyczących spraw osobowych i płacowych na podstawie znajdujących się w archiwum akt osobowych i list płac;
j) przygotowanie dokumentacji z głosowania do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Miasta Chełmna, Burmistrza Miasta i referendów w celu przekazania do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
W ramach działania BIURA RADY MIASTA:
1) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miasta i komisji Rady:
a) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Miasta;
b) prowadzenie rejestru uchwał Rady Miasta;
c) przygotowywanie i zbieranie materiałów na posiedzenia Rady Miasta oraz zapewnienie ich terminowego doręczenia;
d) opracowywanie w terminie zleconym przez przewodniczącego Rady Miasta projektów porządków obrad sesji;
e)           opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady;

f)            przekazywanie uchwał, postanowień, wniosków, opinii odpowiednim organom;

g)            opracowywanie w terminie zleconym przez przewodniczącego Rady Miasta interpelacji i wniosków radnych oraz komisji;

h)           współdziałanie w organizowaniu spotkań radnych z wyborcami,

2)            obsługa Chełmińskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta,

3)            wykonywanie zadań związanych z wyborami, referendami i spisami.


Załączniki:

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Chełmna