KOMUNIKAT 

o udzielonym dofinansowaniu w 2022 r. na usunięcie (demontaż, transport i unieszkodliwienie) wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Chełmna przy udziale środków Gminy Miasto Chełmno oraz w ramach programu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przedmiot i zakres dofinansowania:
Demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Chełmno

Termin realizacji prac objętych dofinansowaniem:
30.05.2022 r. - 30.09.2022 r. 

Wartość wykonanych prac:
15 186,30 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 30/100)

Wysokość otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania:
15 186,30 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 30/100)

Łączna ilość usuniętego azbestu w ramach dofinansowania: 
Masa azbestu 33,87 Mg

W tym z podziałem na zadania:
- demontaż, transport i unieszkodliwienie: 3,66 Mg
- transport i unieszkodliwienie: 30,21 Mg


Ilość nieruchomości objętych dofinansowaniem: 30

Przedsięwzięcie zostało współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: