Chełmno, 23.11.2020 r.

Podsumowanie konsultacji projektu
„Programu współpracy Gminy Miasta Chełmna
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Burmistrz Miasta Chełmna w oparciu o uchwałę Nr XVII/118/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miasto Chełmno, zmienionej uchwałą nr XVI/111/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 stycznia 2020 roku, zaprosił  w terminie od 13 listopada 2020 roku do 20 listopada 2020 roku  do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji została zamieszczona na stronie bip.chelmno.pl w zakładce Konsultacje społeczne pod adresem:
https://bip.chelmno.pl/artykul/759/7775/konsultacje-spoleczne-programu-wspolpracy-gminy-miasto-chelmno-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2021,

w zakładce Zarządzenia Burmistrza pod adresem:
https://bip.chelmno.pl/zarzadzenie/7776/zarzadzenie-nr-132-2020.

w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi pod adresem:
https://bip.chelmno.pl/artykul/759/7775/konsultacje-spoleczne-programu-wspolpracy-gminy-miasto-chelmno-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2021,

w zakładce Organizacje pozarządowe pod adresem:
https://bip.chelmno.pl/artykuly/108/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi,

Informacja została również zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.

Opinie i uwagi dotyczące projektu Programu można było zgłaszać w następujących formach:
1) mailowo - drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@chelmno.pl
2) korespondencyjnie - pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno;
3) osobiście - w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna, pokój nr 203.

Do dnia 23 listopada 2020 roku nie wpłynęły uwagi dotyczące przedstawionego projektu „Programu współpracy Gminy Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.