Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZWO – 04/2020


Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG NA USŁUGI POD NAZWĄ:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro
1. Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2. Tryb zamówienia: tryb przetargowy.
3. Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4. Przedmiot zamówienia:
„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Usługi transportowe – Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul. ENERGETYCZNA 7, 97-406 BEŁCHATÓW) do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno) za pomocą specjalistycznego samochodu do przewozu materiałów sypkich i popiołów, typu cementowóz.
Przedmiotem zamówienia jest transport popiołów lotnych z węgla z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul. ENERGETYCZNA 7, 97-406 BEŁCHATÓW) do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno) w ilości około 680 ton (około 32 transportów). Popioły lotne z węgla winny być dostarczane środkiem transportu przystosowanym do przewozu materiałów pylnych (sypkich, popiołów, typu cementowóz) w ilości nie mniejszej niż 21 ton i nie większej niż 23 ton, wyposażonym w urządzenie do pneumatycznego (ciśnieniowego) rozładunku do silosu.
a) przewidywana ilość popiołu na rok – ok. 680 ton,
b) dostawa rozłożona zostanie w okresie 1 roku,
c) częstotliwość dostaw: zależna od bieżącego zużycia popiołu na oczyszczalni ścieków w Chełmnie,
d) zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji za zmniejszenie zamówienia, które jest zależne od procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków.
e) dostawy będą realizowane w ciągu max 48 godzin na zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem,
f) wymagana ilość popiołu w jednym transporcie ok. 21 - 23 ton,
g) długość trasy jednego przejazdu ustala się na 260 km,
h) tonaż popiołu w danym transporcie określany będzie na podstawie dowodu ważenia otrzymanego w elektrowni Bełchatów.
i) miejsce dostawy:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Oddział - Oczyszczalnia Ścieków,
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno
j) wymagane jest aby samochód był przystosowany do przewozu popiołu w ilości ok. 21-23 ton w jednym transporcie.
k) Wymagane jest aby samochód posiadał urządzenie do samoczynnego rozładunku (za pomocą węży) i napełnienia silosu zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w Chełmnie.
l) zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 z późn. zmianami) wymagany jest wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.
8. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Wymagane wadium: 1000,00 zł
10. Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa - 09.10.2020 r. godz. 10:00
12. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13. Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia - 09.10.2020 r. godz. 10 30
14. Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Zbigniew Korzeński tel. 56 686 49 33Załączniki:

Załącznik nr 1 ZWO-04_2020
Załącznik nr 2 ZWO-04_2020
Załącznik nr 3 ZWO-04_2020
odpowiedź na pytanie
Specyfikacja Zamówienia ZWO-4_2020 po zmianach