Zarządzenie nr 68/2020 
Burmistrza Miasta Chełmna 
z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmno.

 

Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełmno wprowadza następujące zmiany:
1) W ramach struktury organizacyjnej Wydziału Finansowego, tworzy się Referat Dochodów. 
2) Likwiduje się Wydział Gospodarowania Nieruchomościami. Tworzy się Referat Gospodarowania Nieruchomościami, który przejmuje zadania zlikwidowanego Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami. Referat ten podlegać będzie funkcjonalnie i organizacyjnie bezpośrednio Zastępcy Burmistrza Miasta Chełmna. Pracownicy zlikwidowanego Wydziału z dniem wejścia w życie nowego regulaminu stają się pracownikami Referatu Gospodarowania Nieruchomościami, z jednoczesnym zmniejszeniem zatrudnienia o jeden pełny etat oraz likwidacją stanowiska kierownika tego wydziału.
3) Tworzy się Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu. Referat ten podlegać będzie funkcjonalnie i organizacyjnie bezpośrednio Zastępcy Burmistrza Miasta Chełmna.
4) Likwiduje się samodzielne stanowiska: specjalisty ds. komunikacji społecznej, głównego specjalisty ds. promocji turystycznej oraz specjalisty ds. sportu. Pracownicy ci organizacyjnie przechodzą do Referatu Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu.
5) Likwiduje się Referat ds. Zarządzania Kryzysowego i Ewidencji Działalności Gospodarczej. Pracownicy zlikwidowanego Referatu stają się pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich.
6) Likwiduje się samodzielne stanowisko specjalisty ds. rozwiązywania problemów uzależnień. Pracownik ten organizacyjnie przechodzi do Wydziału Spraw Obywatelskich. 
7) Likwiduje się Biuro Kadr i Płac. Stanowisko ds. kadr przechodzi do Wydziału Organizacyjnego, a stanowisko ds. płac przechodzi do Wydziału Finansowego.

§ 2. Ustala się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmno wraz ze schematem organizacyjnym o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chełmno. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna: Artur Mikiewicz

Załączniki:
1) Treść zarządzenia

2) Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Chełmna

3) Schemat Organizacyjny

 Załączniki:

Treść zarządzenia
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Chełmna
Schemat Organizacyjny