Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta w Chełmnie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza usług Urzędu Miasta Chełmno


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Urząd Miasta w Chełmnie informuje o sposobach doręczania dokumentów elektronicznych.
 
Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych -  wspólne dla wszystkich niżej wymienionych metod doręczania:
  
1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego w formacie XAdES (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
2. Akceptowalne formaty załączników:
 
-  .doc, .docx, .rtf dla MS Word,
-  .xls, .xlsx dla MS Excel,
-  .txt dokument tekstowy,
-  .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
-  .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
-  .zip, 7zip, pliki skompresowane w formacie ZIP, 7ZIP,
-  .rar pliki skompresowane w formacie RAR,
-  .ppt dla MS PowerPoint,
-  .odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
-  .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
-  .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).
  
3.Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
4.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego  Urzędu Miasta w Chełmnie i nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.

 
 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 

 

{1}
  
http://www.epuap.gov.pl/ 

 
Adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Chełmnie: /8493hehsse/skrytka
 
 
Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych:
  
1. Z powyższych usług elektronicznych można korzystać wypełniając formularze elektroniczne dostępne na ePUAP (http://www.epuap.gov.pl/).
2. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
Instrukcja zakładania konta, znajdująca się na stronie ePUAP.
3. Dla zalogowanych użytkowników ePUAP w informacjach dotyczących danej usługi aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będzie możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.
4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym lub Profilu Zaufanego ePUAP. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.
5. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).
 
Profil Zaufany ePUAP
 
9 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 547).
 
Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego ePUAP na stronie ePUAP http://www.epuap.gov.pl/.
 
W celu uniknięcia problemów związanych z korzystaniem z dostępnych usług prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zamieszczonymi na wskazanej stronie.
 
Wymagania dodatkowe dla doręczanych dokumentów elektronicznych:
 
- Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5 MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.Dostarczenie dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej – bez Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) 

 

Adres poczty elektronicznej:
 
biuro_informacji@chelmno.pl  
 
Wymagania dodatkowe dla doręczanych dokumentów elektronicznych: 
  
- Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwa do przesłania za pomocą poczty elektronicznej - 20 MB.
 
  
Dostarczenie dokumentów elektronicznych osobiście do Biura Informacji Publicznej przy ul. Dworcowej 1 w godzinach pracy Urzędu   
 
 
na następujących nośnikach danych:
  
- pamięć masowa USB (Pendrive, karta SD, microSD)
- płyta CD/DVD.