Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

  
Sprawę załatwia
 
Urząd Miasta w Chełmnie - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok .nr 111, tel. (56) 6771748
 
Dokumenty od wnioskodawcy  

  1. Wniosek jednostki organizacyjnej o ustanowienie trwałego zarządu.
  2. Aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczeniem kolorem czerwonym granic wnioskowanej nieruchomości. 
  3. Wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów. 
  4. Dowód wpłaty na wycenę nieruchomości

Forma załatwienia sprawy
 
1. Wydanie decyzji administracyjnej.
 
Termin załatwienia sprawy.
 
Do 1 miesiąca od otrzymania wyceny nieruchomości
 
Opłaty
 
Wolne od opłaty skarbowej.
 
Podstawa prawna  

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z póź. zm.)

wniosekZałączniki:

wniosek