Ustalenie innego (niż ustawowy) termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu.


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta w Chełmnie - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami / pokój nr 111, parter,  tel./56/ 677-17-48

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Podawczym na parterze, (wejście główne) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Wymagane dokumenty
- Wniosek o ustalenie innego terminu płatności.

Opłaty
Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy
Sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 kpa niezwłocznie

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi
Termin złożenia wniosku nie później niż 14 dni przed upływem terminu uiszczenia opłaty rocznej tj.31.03 danego roku kalendarzowego.
Wniosek może być złożony za pośrednictwem poczty

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U.z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm./