Mapa z wykazem obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i wprowadzonych zmian.

Podstawowym planem zagospodarowania przestrzennego jest plan z 2006 r., który obejmuje cały obszar miasta Chełmna za wyjątkiem terenów oznaczonych jako teren nie objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Na załączniku mapowym kolorami oznaczono zmiany planu z 2006 r. - zgodnie z legendą umieszczoną na mapie. Numer na danym obszarze oznacza kolejny numer załącznika w ramach uchwały zmieniającej plan.

 Załączniki:

Mapa z wykazem obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego