W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Komunikat dotyczący kontroli nieruchomości pod kątem prawidłowości gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych.

Chełmno, dnia 28.02.2023 r.

KOMUNIKAT

dotyczący kontroli nieruchomości pod kątem prawidłowości gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych.

 

            W związku w wprowadzeniem ustawowego obowiązku przeprowadzania co dwa lata kontroli nieruchomości pod kątem prawidłowości gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych,  w tym osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków Burmistrz Miasta Chełmna uprzejmie przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków:

1.     Właściciele są zobowiązani przyłączyć nieruchomość do miejskiej sieci kanalizacyjnej, lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Obowiązek przyłączenia nieruchomości do kanalizacji nie dotyczy jedynie właścicieli nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków;

2.     Ilość odprowadzanych i oczyszczanych ścieków bytowych powinna odpowiadać ilości pobieranej wody na cele bytowe lub gospodarcze. W przypadku korzystania z wody do podlewania właściciel nieruchomości powinien osobno ją opomiarować. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług;

3.     Właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi;

4.     Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta Chełmna;

5.     Gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli w/w umów. Burmistrz w takiej sytuacji  wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

1)   obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych;

2)   wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem obowiązujących górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

3)   terminy uiszczania opłat;

4)   sposób i terminy udostępniania zbiorników bezodpływowych, w celu ich opróżnienia.

Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności i jest ona wydawana na okres 1 roku.

6.     Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy;

7.     Ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki z oczyszczalni ścieków bytowych oraz ścieki z oczyszczalni ścieków komunalnych, wprowadzane do wód lub do ziemi (m. in. z przydomowych oczyszczalni ścieków) nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających, zapewniający nieprzekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych;

8.     Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu z uwzględnieniem średniego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż 1 raz co 30 dni;

9.     Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zgodną z ich instrukcją eksploatacji, jednak nie rzadziej niż co rok.

 

Tag

Powiadom znajomego