W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Uchwała Nr 7/III/14 z dnia 27.02.2014 r.

Wersja strony w formacie XML

                                      Uchwała Nr 7/III/14
                                      Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna
 
                                      z  dnia 27  lutego 2014 r.
 
 
w sprawie  ogłoszenia konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna.
 
 
 
                 Na podstawie §3 ust.2 i 3  statutu Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna przyjętego uchwałą Nr XXXV/227/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 października 2013 r.
 
 
                                  Młodzieżowa Rada Miasta Chełmna
                                            uchwala co, następuje:
 
 
§ 1.      Ogłasza się konkurs na logo Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna, którego Regulamin
            stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta   
            Chełmna.
 
§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
 
/-/ Karol Smętek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             Załącznik do Uchwały Nr 7/III/14
z dnia 27 lutego 2014 r.
  MRM Chełmna
 
 
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA CHEŁMNA

Młodzieżowa Rada Miasta Chełmna w celu promowania  działalności Młodzieżowej Rady  zaprasza  uczniów chełmińskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów Zespołu Centrum Kształcenia praktycznego w Grubnie do wzięcia udziału w konkursie.
 
I   Informacje ogólne
 

1.    Konkurs obejmuje stworzenie projektu logo Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna.

2.    Organizatorem konkursu na opracowanie logo Młodzieżowej Rady Miasta jest Młodzieżowa Rada Miasta i Urząd Miasta Chełmna.

 
II  Cel i konkursu
 

1.      Promocja Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna.

2.      Wzmocnienie zainteresowania Młodzieżową Rada Miasta Chełmna
 

III  Przedmiot  konkursu
 
1.      Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu logo, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych, reklamowych i korespondencyjnych  Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna, w tym m.in. na plakatach, banerach, szyldach, papierze firmowym drukach wydawniczych i innych drukach i nadrukach

2.       Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, powinien zawierać napis „Młodzieżowa Rada Miasta Chełmna”.
 

IV  Warunki uczestnictwa w konkursie
 
1.      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a)      Zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
b)      Złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Gminę Miasto Chełmno całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami), promującego Młodzieżowa Radę Miasta Chełmna oraz w przypadku osób fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami), stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna,
c)      w przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie, o którym mowa
w pkt. b, podpisują przedstawiciele ustawowi.

2.      Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością Gminy Miasto Chełmno, który może je w dowolny sposób wykorzystać i wprowadzać zmiany oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

3.      Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o zwycięscy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

4.      Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 

V  Forma pracy konkursowej

1.      Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, powinien zawierać napis
„Młodzieżowa Rada Miasta Chełmna”.

2.      Projekt należy wykonać na kartce formatu A4 lub A5

3.      Pracę można wykonać techniką dowolną.

4.      Logo powinno być:  -  czytelne i łatwe do zapamiętania,
                               -  identyfikowane z Młodzieżową Radą Miasta,
                               -  wzbudzać pozytywne emocje.

5.  Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

6. Uczestnik na odwrocie pracy podaje:
                                            -  imię i nazwisko,
                                            -  dane teleadresowe

7.   Prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na
            projekt graficzny logo Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna”.
 
 
VI  Miejsce i termin składania prac konkursowych
 

1.      Prace konkursowe  wraz z oświadczeniem należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno p. nr 107. w terminie do  dnia 15 kwietnia 2014 r..
lub przesłać na adres w/w adres

2.    Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa jest w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji.

3.      Organizator nie zwraca prac.
 
VII  Kryteria oceny prac konkursowych
 

      Projekty oceniane będą zgodnie z podanymi kryteriami:
 
1.      Zgodność projektu z wyżej  podanymi wymogami

2.      Oryginalność projektu.

3.      Łatwość zapamiętywania.

4.      Czytelność i funkcjonalność logo.

5.      Estetyka wykonania.
 
VIII  Rozstrzygnięcie konkursu
 

1.      Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Młodzieżową  Radę Miasta Chełmna.

2.      W wyniku postępowania konkursowego Rada wyłoni zwycięzcę.

3.      Z przebiegu konkursu sporządzony zostanie  protokół.

4.      Planowana data ogłoszenia zwycięscy: 24 kwietnia  2014 r.

5.      Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.Chełmno.pl

6.      Zwycięzca otrzyma nagrodę tablet.

7.      O terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzca zostanie poinformowany odrębnie.
 
IX  Organizacja konkursu

 
Młodzieżowa Rada Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
Tel. 56 677 17 21, 56 677 17 16
 
X  Postanowienia końcowe
 

1.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2.    Organizator może nie rozstrzygnąć konkursu jeżeli żadna z prac nie spełni oczekiwań wybierających.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane