W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Protokół z debaty publicznej nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna

Wersja strony w formacie XML

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami

w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Miasto Chełmno

Protokół sporządzono w dniu ..23 marca 2021 r. ..., w .....Urzędzie Miasta Chełmna 

(przy wykorzystaniu komunikacji zdalnej) ............

                                                                                              (nazwa urzędu)

przez ....Kamila Grzyb – Inspektora d/s Zagospodarowania Przestrzennego. 

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) w dniu ...23 marca 2021 r. .... przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi

w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy ..MIASTA CHEŁMNO............. rozwiązaniami.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. ...Artur Mikiewicz – Burmistrz Miasta Chełmna ................................................

(imię, nazwisko, nazwa, organ)

..ul. Dworcowa 1.......86-200 Chełmno......................................................................

(adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusji: ........Pan Artur Mikiewicz powitał uczestników dyskusji zebranych na sali jak i łączących się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wskazał na bardzo dużą rangę dokumentu jaki jest obecnie poddawany konsultacjom społecznym a następnie przekazał głos p. Piotrowi Murawskiemu – Zastępcy Burmistrza Miasta Chełmna, który poprowadził spotkanie. 

2. ........... Piotr Murawski – Zastępca Burmistrza Miasta Chełmna,............................................

(imię, nazwisko, nazwa, organ)

..ul. Dworcowa 1.......86-200 Chełmno......................................................................

 (adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusji ............Pan Piotr Murawski poinformował czym charakteryzuje się studium, jakie są jego zasadnicze cele, czym różni się od planu miejscowego. Wskazał, że nie zawiera ono określenia liczby kondygnacji budynku jaki można postawić na danym terenie czy kształtu dachu. Określa natomiast kierunki rozwoju miasta, przeznaczenie poszczególnych terenów, które zostanie przeniesione do planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzonego w oparciu o nowe studium. Poinformował o priorytetach władzy miasta jakie zamierza zrealizować w najbliższych latach w czym pomocna będzie między innymi zmiana studium. Do tych priorytetów (uwzględnianych również w strategii miasta) zaliczył mieszkalnictwo, turystykę, przygotowanie terenów pod rozwój miasta (tereny mieszkaniowe) i inwestycje produkcyjno – usługowe. Na wybranych obszarach przedstawione zostały różnice w obecnym studium i omawianym projekcie. W pierwszej kolejności wskazane zostały obszary Dworzysk wraz z rejonem ul. Kolibrowej, Bocianiej, Kruczej do południowej granicy miasta oraz różnice pomiędzy obecnymi ustaleniami a projektem. Widoczny jest znaczący przyrost powierzchni wskazanej pod nową zabudowę mieszkaniową w szczególności jednorodzinną. Ograniczeniem w dalszym zagospodarowaniu obszaru Dworzysk, jest ukształtowanie terenu oraz wysoka klasa bonitacyjna gleb – III i IV klasa. W związku ze zwiększeniem intensywności zabudowy tego terenu, docelowo planuje się połączenie układu komunikacyjnego Dworzysk z ul. Parową.

Drugi omówiony obszar to południowy przebieg ul. Gorczyckiego oraz tereny przylegające do niej. Wskazano, że jest to obszar potencjalnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a teren położony na zachód od drogi w kierunku lasu – pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Taka lokalizacja poszczególnych form zabudowy związana jest z koniecznością ochrony sylwety miasta od strony południowej. Wskazano na trudności w dotychczasowym zagospodarowaniu tego terenu ze względu na konieczność przeprowadzenia scalenia i podziału tego terenu co wiąże się z bardzo dużymi nakładami ze strony miasta oraz kosztami po stronie właścicieli gruntów.

Omówiona została trasa projektowanej obwodnicy północnej w mieście, która ze względu na ukształtowanie terenu byłaby bardzo kosztowna w realizacji oraz trudna pod względem prawnym – częściowy przebieg drogi po terenie zamkniętym. Rezygnacja z budowy obwodnicy nie oznacza całkowitej rezygnacji z przeznaczenia części jej przebiegu pod układ komunikacyjny, który pozwoli na budowę drogi lokalnej i aktywizację terenów przylegających.

Kolejny omówiony obszar to teren w zachodniej części miasta – za drogą krajową nr 91, przy ul. Łunawskiej. Zaplanowano tam w studium drogę, która mocno utrudniała zagospodarowanie tego obszaru a jednocześnie jej budowa byłaby na tyle kosztowna, że nie było miasta stać na jej wykonanie. 

Obszar położony pomiędzy ul. Polną, Łunawską, Państwową Strażą Pożarną a ul. Podgórną w części jest niewykorzystany a może stanowić potencjalne miejsce lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokości do 5 kondygnacji. 

Przewidywana jest również aktywizacja rzeki Wisły poprzez spławianie towarów z portu w Gdańsku do przystani w Chełmnie gdzie możliwy byłby ich rozładunek i dalszy transport np. samochodami ciężarowymi. 

Tereny w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków to obecnie w głównej mierze  nieużytki podmokłe i trudne do zagospodarowania. Proponuje się przeznaczenie ich pod lokalizację ogniw fotowoltaicznych. Na obszar położonym pomiędzy trasą nr 91, ul. Podgórną i ul. Nad Groblą (tzw. Wikliny) planuje się dwukrotne zwiększenie powierzchni przeznaczonej dotychczas pod różne formy zabudowy. 

Pod rozwój przedsiębiorczości wskazano również obszar w południowo – wschodniej części miasta, gdzie ma dominować zabudowa produkcyjno – usługowa i usługowa w tym handel.

Podczas prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzeni okazało się, że bardzo ważna jest komunikacja rowerowa w mieście dlatego planuje się wykonanie ścieżki w sąsiedztwie rzeki Browiny. 

Po tym przedstawieniu zakresu studium, jego najważniejszych rozwiązań nastąpiło otwarcie dyskusji. 

3. ........... Sławomir Mahlzan – mieszkaniec Chełmna,............................................

(imię, nazwisko, nazwa, organ)

..............brak danych..........................................................

 (adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusji ............Pan Mahlzan poruszył kwestię ulicy Gorczyckiego, czy jest przewidziana droga alternatywna dla obwodnicy miasta oraz czy jest planowane zagospodarowanie terenu przy ul. Gorczyckiego funkcją mieszkaniową jednorodzinną. 

Odpowiedzi udzielił p. Piotr Murawski – poinformował, że planowana jest kompleksowa modernizacja ulicy Gorczyckiego wraz z poszerzeniem ulicy oraz przebudową mostka na rzece Browinie. Studium przewiduje zabudowę mieszkaniową przy ul. Gorczyckiego zarówno w południowej części miasta jak i w rejonie rzeki Browiny.

4. ........... Ewa Banaszek – mieszkanka Chełmna,............................................

(imię, nazwisko, nazwa, organ)

..............brak danych..........................................................

 (adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusji ............Pani Banaszek poruszyła kwestię działek przy ul. Bażanciej i Kolibrowej oraz przebiegu drogi – ul. Kolibrowej jej położenia w części na terenie prywatnym.   

Odpowiedzi udzielił p. Piotr Murawski – poinformował, że tereny przeznaczone pod drogi publiczne będą sukcesywnie wykupowane przez miasto – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Teren położony przy ul. Kolibrowej i Bażanciej dotychczas przeznaczony pod zieleń  - w studium został oznaczony jako teren pod zabudowę. 

5. ........... Artur i Katarzyna Herman – mieszkańcy Chełmna,............................................

(imię, nazwisko, nazwa, organ)

..............brak danych..........................................................

 (adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusji ............dotyczyło lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Gorczyckiego.   

Odpowiedzi udzielił p. Piotr Murawski – poinformował, że tereny przeznaczone pod zintensyfikowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną będą zlokalizowane na zachód od ul. Gorczyckiego – w rejonie lasu. 

6. ........... Barbara Swołek – mieszkanka Chełmna,............................................

(imię, nazwisko, nazwa, organ)

..............brak danych..........................................................

 (adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusji ............kwestia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego działek rolnych i przeznaczenia ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz wyznaczenia dróg na obszarze miasta.    

Odpowiedzi udzielił p. Piotr Murawski – poinformował, że szczegółowe zagadnienia dotyczące przeznaczenia nieruchomości oraz przebiegu dróg określone są w planie zagospodarowania przestrzennego. 

7. ........... Stefan Czarnecki – mieszkaniec Chełmna,............................................

(imię, nazwisko, nazwa, organ)

..............brak danych..........................................................

 (adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusji ............pytanie kiedy będzie sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniający nowe ustalenia studium oraz drugie pytanie dotyczące naliczania opłaty planistycznej po wejściu w życie nowego planu.    

Na pierwsze pytanie odpowiedzi udzielił p. Piotr Murawski – poinformował, że aktualnie prowadzona jest procedura zmiany planu zagospodarowania obejmująca częściowo obszar wprowadzonych zmian studium. Projekt planu będzie prawdopodobnie znany w 3 kwartale bieżącego roku. 

Na drugie pytanie odpowiedzi udzielił p. Kamil Grzyb – poinformował, że opłata planistyczna jest obligatoryjnym elementem planu zagospodarowania przestrzennego i musi być ustalona. Ponadto, jeżeli teren stanowi grunt rolny a zostanie przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną to wzrost wartości nieruchomości jest oczywisty. Stawka opłaty nie może być wyższa niż 30 % wartości nieruchomości przed i po zmianie planu a konkretną kwotę ustali rzeczoznawca majątkowy. 

8. ........... Małgorzata Giżyńska – mieszkanka Chełmna,............................................

(imię, nazwisko, nazwa, organ)

..............brak danych..........................................................

 (adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusji ............z powodów technicznych – brak fonii p. Giżyńska nie zabrała głosu. 

 

III. Ustalenia z dyskusji:

1) Wszystkie poruszane problemy podczas debaty publicznej zostały wyjaśnione ...........................

2) W przypadku kolejnych pytań istnieje możliwość zapoznania się z treścią projektu studium umieszczonym na stronie internetowej...........................................................................................

3) Podczas debaty nie zgłoszono uwag do projektu studium...................................................................

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

1) dla wójta, burmistrza albo prezydenta miasta*);

2) do dokumentacji planistycznej;

3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera .....5..... ponumerowanych stron.

Miejscowość, data ...Chełmno, dnia 23.03.2021..............

.............Kamil Grzyb.................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

Z up. Burmistrza 

Piotr Murawski

Zastępca Burmistrza

(podpis wójta, burmistrza albo prezydenta miasta*))

 

 

*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane