W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Chełmna

Wersja strony w formacie XML

Chełmno, dnia 26 lutego 2021 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmno  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 8 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój nr 110, w godzinach pracy Urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 marca 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój nr 102 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie - mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej, do Burmistrza Miasta Chełmna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021r.

Jednocześnie informuję o prowadzonym postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmno. 

Na podstawie art. 39 i 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu niezbędną dokumentacją sprawy, tj.:

- projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmno, 
- uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, 
- prognozą oddziaływania na środowisko, 
- opracowaniem ekofizjograficznym, 
- wymaganymi ustawą opiniami. 

Z w/w dokumentacją można zapoznać się w dniach od 8 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój nr 110.

Można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej na adres: Burmistrz Miasta Chełmna, Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna, za pomocą środków komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 7 maja 2021r.

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrza Miasta Chełmna.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Stosownie do art. 11a, pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) informuję o umieszczeniu na stronie internetowej: bip.chelmno.pl; chelmno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 

 Z up. BURMISTRZA

Piotr Murawski
Zastępca Burmistrza 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane