rok opis data wydania
2005 Uchwała Nr XL/274/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku 30-12-2005 zobacz
2005 Uchwała Nr XL/273/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Miasta Chełmna 30-12-2005 zobacz
2005 Uchwała Nr XL/272/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 30-12-2005 zobacz
2005 Uchwała Nr XL/271/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 30-12-2005 zobacz
2005 Uchwała Nr XL/270/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie: wezwania Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do zmiany zakazów określonych w §4 rozporządzenia Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego 30-12-2005 zobacz
2005 Uchwała Nr XL/269/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006. 30-12-2005 zobacz
2005 Uchwała Nr XL/268/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna 30-12-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXIX/267/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna przeprowadzonej w dniach od 10 maja do 28 czerwca 2005 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna 05-12-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXIX/266/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie w 2006 roku zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna 05-12-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXIX/265/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasto - Chełmno. 05-12-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXIX/264/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2006 roku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno. 05-12-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXIX/263/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2006 r. 05-12-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXIX/262/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006r. 05-12-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXIX/261/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 05-12-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 2005 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmna do wszczęcia procedury przetargowej mającej na celu wybór banku do obsługi budżetu miasta. 17-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXVII/259/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 6 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności w Grudziądzu 17-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 6 września 2005 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich 17-11-2005 zobacz
2005 Uchwała nr XXXVII/257/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 6 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005. 17-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA Nr XXXVII/256/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 6 września 2005 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynku na rzecz Gminy Miasta Chełmna. 16-11-2005 zobacz
2005 Uchwała nr XXXVII/255/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 6 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Chełmna 16-11-2005 zobacz
2005 Uchwała Nr XXXVII/254/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 6 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno 16-11-2005 zobacz
2005 Uchwała nr XXXVI/253 /2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna. 16-11-2005 zobacz
2005 Uchwała nr XXXVI/252 /2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. 16-11-2005 zobacz
2005 Uchwała nr XXXVI/251 /2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005. 16-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA Nr XXXVI/250/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/223/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno 10-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXV/249/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna 10-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXV/248/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna 10-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXV/247/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie odwołania członka Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna 10-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXV/246/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie odwołania członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna 10-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXV/245/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Chełmno. 10-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXV/244/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/432/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie regulaminu targowisk 10-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXV/243/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. dotyczącej zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełmna. 10-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXV/242/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta na 2005 rok. 09-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXV/241/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy gminnych jednostkach budżetowych 09-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXV/240/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005. 09-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXV/239/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna działki nr 160/1 i działki nr 160/4 , położonych w Chełmnie przy ul. Poprzecznej. 09-11-2005 zobacz
2005 Uchwała Nr XXXIV/238/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna. 09-11-2005 zobacz
2005 Uchwała Nr XXXIV/237/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2004 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmna 09-11-2005 zobacz
2005 Uchwała Nr XXXIV/236/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna za 2004 rok 09-11-2005 zobacz
2005 Uchwała Nr XXXIV/235/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna za 2004 rok 09-11-2005 zobacz
2005 Uchwała Nr XXXIV/234/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna za 2004 rok 09-11-2005 zobacz
2005 Uchwała Nr XXXIV/233/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2005 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna za 2004 rok 09-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA nr XXXII/232/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie w latach 2005 - 2006 zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja obiektów sportowych w Chełmnie I 09-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA nr XXXII/231/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/202/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Chełmna na lata 2005 - 2010. 09-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA nr XXXII/230/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji miasta Chełmna obejmującej obszar Gminy Miasta Chełmna w całości granic administracyjnych. 09-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA nr XXXII/229/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2005r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie w latach 2005-2006 zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna 09-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA nr XXXII/228/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 08-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA Nr XXXII/227/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Zabytków Architektury Miasta Chełmna -1 etap. 08-11-2005 zobacz
2005 UCHWAŁA NR XXXI/226/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna - I etap. Z/2.04/I/1.4/287/04 w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. 08-11-2005 zobacz
2005 >UCHWAŁA NR XXXI/225/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Chełmna 08-11-2005 zobacz