Opis : ZARZĄDZENIE NR 36 / 2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 30 marca 2006 roku sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu
opublikowane : 03-04-2006
treść :

ZARZĄDZENIE NR 36 / 2006
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu

Na podstawie Zarządzenia Nr 9 / 2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam podział środków finansowych na 2006 rok na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu:
- KS Chełminianka Chełmno - 44.000 zł
- UKS GKS Siso-Pol Culmen Chełmno - 42.000 zł
- MMKS Chełmno (Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy) - 34.000 zł
- KS Nadwiślanin Chełmno - 25.000 zł
- MCHKK Chełmno (Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki) -16.000 zł
- UKS Nadwiślanin / Sokół Chełmno - 14.000 zł
- Chełmiński Klub Kyokushin Karate Chełmno - 13.000 zł
- UKS SP 2 Chełmno - 8.610 zł
- CHKB Chełmno (Chełmiński Klub Bokserski) - 5.000 zł

§ 2. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania sprawować będzie Referat Oświaty, Kultury i Promocji przy współpracy z Wydziałem Finansowym.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Promocji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
M. Kędzierski

poprzednia strona