Opis : ARZĄDZENIE NR 35/2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: -pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
opublikowane : 03-04-2006
treść :

ZARZĄDZENIE NR 35/2006
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: -pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 14 Zarządzenia Nr 10/2004 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta ( zmienionego Zarządzeniem Nr 48 / 2004 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 2004 r. i Zarządzeniem Nr 8 /2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lutego 2005r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego powołana zostanie Komisja Konkursowa w zakresie : -pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
2. Skład Komisji zostanie określony odrębnym Zarządzeniem.
3. Członkowie Komisji składają oświadczenia o bezstronności.

§ 2. Komisja dokonuje oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszonego konkursu.

§ 3.
1. Prace Komisji odbywają się na posiedzeniach zamkniętych, w których uczestniczy co najmniej 50% członków, w tym przewodniczący.
2. W pracach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Komisję
3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania większością głosów. przy czym w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
4. Z prac Komisji sporządzane są protokóły, które podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Dokumentacje konkursową przechowuje się w części dotyczącej ofert złożonych z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a w części dotyczącej ofert złożonych z zakresu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmna.

§ 4. Przedmiotem pracy Komisji jest:
1. Ocena ofert pod względem formalnym,
2. Ocena ofert pod względem merytorycznym,
3.Sporządzenie wykazu ofert wraz z liczbą punktów uzyskaną przez poszczególnych oferentów i proponowaną wysokością dotacji.

§ 5.
l. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności oferty z wymogami określonymi w ogłoszeniu konkursowym
2.W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, Komisja może wystąpić do oferenta o uzupełnienie wskazanych braków w terminie 5 dni od daty powiadomienia.
3.Oferty złożone na innych drukach lub po terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych.

§ 6.
l. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.
2.Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę kryteria określone w załączniku do zarządzenia.
3.Ocena dokonywana jest przy pomocy indywidualnej karty oceny każdej oferty.

§ 7. Burmistrz Miasta podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wysokości dotacji w oparciu o przedłożony przez Komisję zbiorowy wykaz ofert z proponowaną wysokością dotacji.

§ 8. Indywidualne karty oceny, o których mowa w § 6 oraz zbiorowy wykaz ofert, o którym mowa w § 7 należy ostemplować pieczęcią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, natomiast pieczęcią Urzędu Miasta Chełmna należy ostemplować oferty dotyczące zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się po. Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
M.Kędzierski

poprzednia strona