Opis : arządzenie Nr 31/ 2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działkę nr 25/2 o pow. 6449 m2 , obręb 8, położonej przy ul. Powiśle w Chełmnie .
opublikowane : 03-04-2006
treść :

Zarządzenie Nr 31/ 2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działkę nr 25/2 o pow. 6449 m2 , obręb 8, położonej przy ul. Powiśle w Chełmnie .

Na podstawie art 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 , Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ , art 13 ust 1 , art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004 r , Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm./ zarządza co następuje :

§ 1.Oddać w dzierżawę w drodze bezprzetargowej xxxxxxx na okres 2 lat działkę nr 25/2 o pow. 6449 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Powiśle , zapisaną w KW 14915 , stanowiącą własność Gminy Miasta Chełmna z przeznaczeniem uprawy rolne. Czza dzierżawę w/w nieruchomości rocznie wynosi 122,53 zł .

§ 2.Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna:
Mariusz Kędzierski

poprzednia strona