Opis : Zarządzenie Nr 30/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w Chełmnie na o/M.Koper- nika 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 171/6 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 03-04-2006
treść :

Zarządzenie Nr 30/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w Chełmnie na o/M.Koper- nika 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 171/6 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn.zm.) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje:

§ 1. Sprzedać Pani xxxxx lokal mieszkalny nr 13, położony w Chełmnie na o/M. Kopernika 7 o pow. 37,80 m2 wraz z piwnicą nr 13 o pow. 3,70 m2 za cenę 40.250,02 zł.

§ 2. Oddaćw użytkowanie wieczyste do dnia 05.05.2087 r.
-z działki nr 171/6 zapisanej w KW 14058 ułamkową część gruntu o pow. 9,47 m2 wyszacowaną na wartość 267,91 zł.
Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 66,98 zł.

§ 3. Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 40.110,02 zł tj. 33.692,42 zł.

§ 4. Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 6.557,60 zł.

§ 5. Nabywca uiści kwotę 6.417,60 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§

6. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna:
Mariusz Kędzierski

poprzednia strona