Opis : arządzenie Nr 29/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Gen. Hallera 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 465 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 03-04-2006
treść :

Zarządzenie Nr 29/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Gen. Hallera 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 465 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje :

§ 1. Sprzedać Państwu xxxxxxxxx lokal mieszkalny nr 5, położony w Chełmnie przy ul.Gen.Hallera 10 o pow. 34,37 m2 wraz z piwnicą nr 5 o pow. 2,88 m2 za cenę 23.237,34 zł.

§ 2. Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 27.11.2096 roku: - z działki nr 465 zapisanej w KW 2059 ułamkową część gruntu o pow. 32,66 m2, wyszacowaną na wartość 1.018,66 zł. Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 254,66 zł.

§ 3. Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 23.097,34 zł tj. 19.401,77 zł.

§ 4. Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 3.835,57 zł.

§ 5. Nabywca uiści kwotę 3.695,57 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski

poprzednia strona