Opis : Zarządzenie Nr 28/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Chełmnie przy Placu Wolności 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działek nr 97/2 i 97/10 stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 03-04-2006
treść :

Zarządzenie Nr 28/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Chełmnie przy Placu Wolności 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działek nr 97/2 i 97/10 stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm), oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje:

§ 1. Sprzedać Państwu xxxxxxxx lokal mieszkalny nr 11, położony w Chełmnie przy Placu Wolności 1 o pow. 49,59 m2 wraz z piwnicą nr 11 o pow. 18,41 m2 za cenę 41.176,86 zł.

§ 2. Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 20.12.2094 roku:
-z działki nr 117/4 zapisanej w KW 14377 ułamkową część gruntu o pow. 37,07 m2 wyszacowaną na wartość 1.062,80 zł. Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 265,70 zł.
- z działki nr 117/5 zapisanej w KW 14377 ułamkową część gruntu o pow. 31,09 m2 wyszacowaną na wartość 891,35 zł. Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 245,34 zł.
- z działki nr 118/4 zapisanej w KW 14377 ułamkową część gruntu o pow. 24,57 m2 wyszacowaną na wartość 704,42 zł.
Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 176,10 zł.

§ 3. Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 41.036,86 zł tj. 34.470,96 zł.

§ 4. Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 6.705,90 zł.

§ 5.Nabywca uiści kwotę 6.565,90 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski

poprzednia strona