Opis : ZARZĄDZENIE NR 27/2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
opublikowane : 03-04-2006
treść :

ZARZĄDZENIE NR 27/2006
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 27 marca 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 14 zarządzenia Nr 10 / 2004 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta (zmienionego zarządzeniem Nr 48 / 2004 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 2004 r. i zarządzeniem Nr 8 / 2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lutego 2005 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisje Konkursową do wyboru najkorzystniejszych ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom:
1) Ewa Nowicka - Z-ca Burmistrza Miasta Chełmna - Przewodnicząca
2) Józef Adamczyk - Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - członek
3) Mariusz Mackojć - członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - członek
4) Włodzimierz Świtkowski - podinspektor ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Chełmnie - członek

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
M. Kędzierski

poprzednia strona