Opis : ZARZĄDZENIE NR 26/2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 27marca 2005 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
opublikowane : 03-04-2006
treść :

ZARZĄDZENIE NR 26/2006
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 27marca 2005 roku

w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 14 zarządzenia Nr 10 / 2004 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta (zmienionego zarządzeniem Nr 48 / 2004 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 2004 r. i zarządzeniem Nr 8 / 2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lutego 2005 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego powołana zostanie Komisja Konkursowa w zakresie: profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
2. Skład Komisji zostanie określony odrębnym zarządzeniem.
3. Członkowie Komisji składają oświadczenia o bezstronności.

§ 2. Komisja dokonuje oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszonego konkursu.

§ 3. 1. Prace Komisji odbywają się na posiedzeniach zamkniętych, w których uczestniczy co najmniej 50% członków, w tym przewodniczący.
2. W pracach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Komisję.
3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
4. Z prac Komisji sporządzane są protokoły, które podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Dokumentację konkursową przechowuje się w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Chełmnie, który zapewnia obsługę kancelaryjną Komisji.

§ 4. Przedmiotem pracy Komisji jest:
1. Ocena ofert pod względem formalnym,
2. Ocena ofert pod względem merytorycznym,
3. Sporządzenie wykazu ofert wraz z liczbą punktów uzyskaną przez poszczególnych oferentów i proponowaną wysokością dotacji.

§ 5. 1. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności oferty z wymogami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, Komisja może wystąpić do oferenta o uzupełnienie wskazanych braków w terminie 5 dni od daty powiadomienia.

§ 6. 1. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.
2. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę kryteria określone w załączniku do zarządzenia.
3. Ocena dokonywana jest przy pomocy indywidualnej karty oceny każdej oferty.

§ 7. Burmistrz Miasta podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wysokości dotacji w oparciu o przedłożony przez Komisję zbiorowy wykaz ofert z proponowaną wysokością dotacji.

§ 8. Indywidualne karty oceny, o których mowa w § 6 oraz zbiorowy wykaz ofert, o którym mowa w § 7 należy ostemplować pieczęcią Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Chełmnie.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Chełmnie.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
M. Kędzierski

poprzednia strona