Opis : ZARZĄDZENIE NR 25/2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2006 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
opublikowane : 03-04-2006
treść :

ZARZĄDZENIE NR 25/2006
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 27 marca 2006 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2006 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, nr 210, poz. 2135)

§ 1. Ogłasza się konkurs na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

§ 2. Termin, tryb, kryteria i warunki dotyczące składania i wyboru ofert dla poszczególnych zadań określają załączniki Nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Chełmna:
M. Kędzierski

poprzednia strona