Opis : ZARZĄDZENIE NR 24 /06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
opublikowane : 03-04-2006
treść :

ZARZĄDZENIE NR 24 /06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 16 marca 2006 roku

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) w związku z §5 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2038) oraz zarządzenia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr 18/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się zasady tworzenia i funkcjonowania na terenie miasta Chełmna Systemu Wczesnego Ostrzegania zwanego dalej "SWO" w celu:
1) uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających ludziom, mieniu i środowisku;
2) utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń dla ludności oraz mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji społecznych, rządowych i samorządowych;
3) szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności, a także zapewnienia w razie potrzeby częściowego lub całkowitego rozwinięcia Systemu Wykrywania i Alarmowania.
2. Zasady funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych zorganizują do dnia 3 kwietnia 2006 roku system wczesnego ostrzegania funkcjonujący na administrowanym przez nich terenie.
2. Zasady funkcjonowania SWO, właściwe organy uzgadnia z Burmistrzem Miasta.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 33/2002 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
M. Kędzierski

poprzednia strona