Opis : Zarządzenie Nr 23/2006 Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowych do wyboru ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z dnia 10 marca 2006 roku
opublikowane : 17-03-2006
treść :

Zarządzenie Nr 23/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowych do wyboru ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu
- organizacji imprez sportowych
- wymiany międzynarodowej młodzieży
- turystyki i rekreacji
- rozwoju kultury

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 14 zarządzenia Nr 10 / 2004 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta (zmienionego zarządzeniem Nr 48 / 2004 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 2004 r. i zarządzeniem Nr 8 / 2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lutego 2005 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego powołane zostaną Komisje Konkursowe, zwane dalej Komisjami, w zakresie:
- upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu
- organizacji imprez sportowych
- wymiany międzynarodowej młodzieży
- turystyki i rekreacji
- rozwoju kultury
2. Składy Komisji określone zostaną odrębnymi zarządzeniami.
3. Członkowie Komisji składają oświadczenia o bezstronności.

§ 2. Komisje dokonują oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszonego konkursu.

§ 3. 1. Prace Komisji odbywają się na posiedzeniach zamkniętych, w których uczestniczy co najmniej 50% członków, w tym przewodniczący.
2. W pracach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Komisje.
3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w drodze głosowania większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
4. Z prac Komisji sporządzane są protokoły, które podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Dokumentację konkursową przechowuje się w Referacie Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miasta, który zapewnia obsługę kancelaryjną Komisji.

§ 4. Przedmiotem pracy Komisji jest:
1. Ocena ofert pod względem formalnym,
2. Ocena ofert pod względem merytorycznym,
3. Sporządzenie wykazu wszystkich ofert wraz z oceną i propozycją wysokości dotacji w celu przedłożenia Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 1. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności oferty z wymogami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, Komisja może wystąpić do oferenta o uzupełnienie wskazanych braków w terminie 5 dni od daty powiadomienia.

§ 6. 1. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.
2. Przy ocenie ofert Komisje biorą pod uwagę kryteria określone w ogłoszeniach konkursowych.
3. Ocena dokonywana jest przy pomocy indywidualnych kart oceny opracowanych przez poszczególne komisje.

§ 7. Burmistrz Miasta podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wysokości dotacji w oparciu o przedłożone przez Komisje zbiorowe wykazy ofert z proponowanymi wysokościami dotacji.

§ 8. Indywidualne karty oceny, o których mowa w § 6 oraz zbiorowy wykaz ofert, o którym mowa w § 7 należy ostemplować pieczęcią Referatu Oświaty, Kultury i Promocji.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miasta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna:
Mariusz Kędzierski

poprzednia strona