Opis : Zarządzenie Nr 19/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - wymiany międzynarodowej młodzieży
opublikowane : 17-03-2006
treść :

Zarządzenie Nr 19/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - wymiany międzynarodowej młodzieży

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt.14 zarządzenia Nr 10 / 2004 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta (zmienionego zarządzeniem Nr 48 / 2004 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 2004 r. i zarządzeniem Nr 8 / 2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lutego 2005 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do wyboru najkorzystniejszych ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wymiany międzynarodowej młodzieży, w składzie:
1)Ewa Nowicka - Z-ca Burmistrza Miasta Chełmna - Przewodnicząca
2)Magdalena Ludwikowska - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miasta Chełmna - Członek
3)Jacek Kordowski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna - Członek
4)Janusz Błażejewicz- członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna - Członek

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna:
Mariusz Kędzierski

poprzednia strona