Opis : Zarządzenie Nr 15/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Chełmnie przy ul.Wod- nej 21 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 69, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 10-03-2006
treść :

Zarządzenie Nr 15/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 8 marca 2006 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Chełmnie przy ul.Wod- nej 21 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 69, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w spra-wie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje:

§ 1. Sprzedać Państwu xxxxxxxxxx lokal mieszkalny nr 10, poło- żony w Chełmnie przy ul.Wodnej 21 o pow. 54,76 m2 wraz z piwnicą nr 10 o pow. 16,34 m2 za cenę 34.449,96 zł.

§ 2. Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 14.04.2076 r. - z działki nr 69 zapisanej w KW 10600 ułamkową część gruntu o pow. 43,48 m2 wyszacowaną na wartość 1.356,14 zł. Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 339,04 zł.

§ 3. Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 34.337,96 zł tj. 28.843,89 zł.

§ 4. Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 5.606,07 zł.

§ 5. Nabywca uiści kwotę 5.494,07 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
Mariusz Kędzierski

poprzednia strona