Opis : ZARZĄDZENIE nr 13/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 01 marca 2006 roku
opublikowane : 03-03-2006
treść :

ZARZĄDZENIE nr 13/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 01 marca 2006 roku

w sprawie przedłużenia terminu zakończenia zabudowy nieruchomości położonej w Chełmnie przy ul. Gen.J.Jastrzębskiego.

Na podstawie art. 62 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoś- ciami (Dz.U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) zarządza się co następuje:

§.1. Przedłuża się do dnia 30 grudnia 2008 roku termin zakończenia zabudowy domem przedpogrzebowym działek nr 1/2 o pow. 410 m2 i 4/2 o pow.90 m2, położonych w Chełmnie przy ul. Gen.J.Jastrzębskiego, zapisanych w księdze wieczystej Nr 78 oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Marzanny i Aureliusza Witko na podstawie umowy zawartej w dniu 12.06.2003 r. w formie aktu notarialnego Rep. A. Nr 2796/2003 W przypadku nie zabudowania w terminie do dnia 30 grudnia 2008 r. i nie rozpoczęcia działalności Marzanna i Aureliusz Witko zobowiązani są do wpłacenia na rzecz Gminy Miasta Chełmna tytułem kary umownej , kwotę 20.000 zł.

§.2. Zmiana umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste o której mowa w § 1 zarządzenia powinna być dokonana w formie aktu notarialnego na koszt użytkownika wieczystego.

§.3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§.4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
M.Kędzierski

poprzednia strona