Opis : Zarządzenie Nr 11 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2006 r
opublikowane : 03-03-2006
treść :

Zarządzenie Nr 11 /2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 2006 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie , dzierżawę i najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U z 2004 r, Nr 2007 , poz. 2108/ i § 13 ust. 6 i 7 Uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami , stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna / Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko -Pomorskiego Nr 91 z dnia 01.08.2005 r/ zarządza co następuje :

§ 1 Powołuję komisję przetargową w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości , stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna w następującym składzie :
1.Tadeusz Jagodziński - Z-ca Burmistrza Miasta Chełmna - Przewodniczący Komisji
2.Józef Chmarzyński - Kierownik WMKiI - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3.Tatiana Syta - Sekretarz Miasta - Członek Komisji
4.Ewa Augustyniak- Babicz - Z-ca Kierownika WMKiI - Członek Komisji
5.Radca Prawny - Członek Komisji
6.Zofia Arendt - Inspektor WMKiI - Członek Komisji
7.Leokadia Ratajczyk - Inspektor WMKiI - Członek Komisji

§ 2 Komisja przetargowa może prowadzić czynności przetargowe w składzie minimum czteroosobowym , a decyzje podjęte przez taką liczbę członków są obowiązujące.

§ 3 Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Chełmna : Nr 24/2005 z dnia 14.03.2005 roku i Nr 29/2005 z dnia 16.05.2005 roku.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Chełmna
: Mariusz Kędzierski

poprzednia strona