Opis : ZARZĄDZENIE NR 10 / 2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 9 lutego 2006 roku
opublikowane : 03-03-2006
treść :

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2006
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 9 lutego 2006 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację zadań w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży i rozwoju kultury

§ 1. Ogłasza się konkursy na realizację zadań w zakresie
- wymiany międzynarodowej młodzieży,
- rozwoju kultury.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Promocji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
M. Kędzierski

poprzednia strona