Opis : ZARZĄDZENIE NR 9 / 2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 2 lutego 2006 roku
opublikowane : 03-03-2006
treść :

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2006
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 2 lutego 2006 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację zadań w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowych, turystyki i rekreacji

§ 1. Ogłasza się konkursy na realizację zadań w zakresie:
- upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu,
- organizacji imprez sportowych,
- turystyki i rekreacji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Promocji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
M. Kędzierski

poprzednia strona