Opis : Zarządzenie nr 8/2006 Burmistrza Miasta Chełmna Z dnia 25 stycznia 2006 w sprawie określenia stawek minimalnych czynszu za dzierżawę gruntów i garaże stanowiących własność komunalną gminy miasta Chełmna.
opublikowane : 13-02-2006
treść :

Zarządzenie nr 8/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
Z dnia 25 stycznia 2006

w sprawie określenia stawek minimalnych czynszu za dzierżawę gruntów i garaże stanowiących własność komunalną gminy miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1591 z pożn. zm. ) zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się stawki minimalne czynszu za dzierżawę gruntów i garaże stanowiących własność komunalną gminy miasta Chełmna określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji oraz Zakładowi Usług Administracyjnych „Ojar”.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 17/2005 Burmistrza Miast Chełmna z dnia 10 lutego 2005 roku póżn. zm.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna:
M. Kędzierski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 8/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 25 stycznia 2006

STAWKI MINIMALNE CZYNSZU ZA DZIERŻAWĘ TRENÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KOMUNALNĄ

I. Tereny działalności przemysłowo- składowej i inne grunty nie wymienione w załączniku 0,92 zł miesięcznie za 10m2

II. Użytki rolne: Stawka roczna za 10m2
1.Klasa I-III 0,31 zł
2.Klasa IVa-IVb 0,19 zł
3.Klasa V-VI 0,17 zł
4.VI z 0,14 zł
5.Łąki i pastwiska 0,21 zł
6.Stawy 0,18 zł
7.Inne grunty przeznaczone
na uprawy rolne 0,15 zł
Czynsz dzierżawy nie może być mniejszy niż 37,28
Czynsz dzierżawy osiągnięty w przetargu jest waloryzowany każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

III. Tereny handlowe
1.Kioski i pawilony usługowo-handlowe zlokalizowane przy ul. Dworcowej, Grudziądzkiej, Rynku. 247,13 zł miesięcznie
2.Kioski i pawilony usługowo-handlowe zlokalizowane przy pozostałych ulicach 168,29 zł miesięcznie
a)za każdy następny m2 powyżej 25m2 do 500 m2 za 1 m2 2,15 zł miesięcznie
b)za każdy następny m2 powyżej 500 m2 do 1000 m2 za 1 m2 1,62 zł miesięcznie
c)za każdy następny m2 powyżej 1000 m2 do 2000 m2 za 1 m2 1,39 zł miesięcznie
d)za każdy następny m2 powyżej 2000 m2 za 1 m2. 1,08 zł miesięcznie
3.Ogrodzone tereny przy lokalach gastronomicznych itp. za 1 m2 3,43 zł miesięcznie
4.Punkty gastronomiczne przewożone
- wózki z watą cukrowa 41,43 zł miesięcznie za 1 m2
- wózki z pop-cornem 41,43 zł miesięcznie za 1 m2
- wózki z lodami itp. 41,43 zł miesięcznie za 1 m2
za każdy następny m2 31,61 zł miesięcznie

IV Tereny działalności rozrywkowej
1.Cyrk 404,78 zł dziennie od zajętej powierzchni
2.Karuzela 44,74 zł od każdego punktu rozrywkowego dziennie
3.Strzelnica, salon gier i inne za punk 30,89 zł dziennie od zajętej powierzchni

V. Tereny pod garaże
1. Murowane ( wł. użytkownika ) 11,18 zł miesięcznie za całą powierzchnię garażu
2. Blaszane ( wł. użytkownika ) 20,24 zł miesięcznie za całą powierzchnię garażu
3. Murowane ( wł. komunalna ) 34,62 zł miesięcznie za całą powierzchnię garażu

VI. Tereny pod pomieszczeniami gospodarczymi
1.Pomieszczenia murowane 4,46 zł za 1 m2 powierzchni pomieszczenia
2. pomieszczenia drewniane 3,04 zł za 1 m2 powierzchni pomieszczenia
Uwaga: obciążenia za ww. pomieszczenia dot. najemców posiadających piwnicę powyżej 4,00 m2

VII. Stawki za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność komunalną - dot. pkt. II 1,06 zł miesięcznie za 10 m2 - dot. pkt III 300 % stawki podstawowej miesięcznie za 1 m2

VIII. Tereny dzierżawione przez osoby prawne, które prowadzą działalność charytatywną, kulturalną, opiekuńczą, oświatową, wychowawczą lub sportowo – turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową na terenie Ośrodka Wczasowego nad. J Starogrodzkim. 0,37 zł za 1 m2 rocznie

Uwaga: podane stawki nie obejmują podatku VAT.

poprzednia strona