Opis : Zarządzenie Nr 7/2006
Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego : działki nr 281/7 o pow.1399 m2 i działki nr 281/9 o pow.1012 m2 , położonych w Chełmnie przy ul. Orlej , zapisanych w KW 12806 , stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 13-02-2006
treść :

Zarządzenie Nr 7/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 25 stycznia 2006 roku

w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego : działki nr 281/7 o pow.1399 m2 i działki nr 281/9 o pow.1012 m2 , położonych w Chełmnie przy ul. Orlej , zapisanych w KW 12806 , stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm./ art. 13 ust. 1 , art. 25 ust. 1 , art 28 ust.1 , art. 37 ust 1 , art. 40 ust. 1 pkt 1 , art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm./ ,uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami , stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz.U z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn.zm./ zarządza co następuje :

§ 1.

Sprzedać w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego : a/działkę nr 281/7 o pow.1399 m2 , b/działkę nr 281/9 o pow.1012 m2, położone w Chełmnie , przy ul. Orlej , zapisane w KW 12806 , stanowiące własność Gminy Miasta Chełmna z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Cena wywoławcza działki nr 281/7 wynosi 42.669,50 zł / w tym 22 % VAT /. Cena wywoławcza działki nr 281/9 wynosi 30.866 zł / w tym 22 % VAT / .

§ 2.

Koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości wymienionych w § 1 oraz koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna :
M.Kędzierski

poprzednia strona