Opis : Zarządzenie Nr 6 /2006
Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie oddania w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego w dzierżawę części działki nr 317/3 o pow. 166,7 m2 , położonej w Chełmnie Rynek , stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 13-02-2006
treść :

Zarządzenie Nr 6 /2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 18 stycznia 2006 roku

w sprawie oddania w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego w dzierżawę części działki nr 317/3 o pow. 166,7 m2 , położonej w Chełmnie Rynek , stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm./ art. 13 ust.1 , art 25 ust 1 , art 40 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004 r Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm./ oraz uchwały Nr XXXVI 253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami , stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje :

§ 1.

Oddać w dzierżawę w drodze I przetargu pisemnego nieogranicznego -działkę nr 317/3 /część/ o pow. 166,7 m2 , zapisaną w KW 16671 , położoną w Chełmnie Rynek na zlokalizowanie jednego punktu gastronomicznego w latach 2006-2007 na okres od 01.05do 30.09. każdego roku. Cena wywoławcza za dzierżawę jednego punktu gastronomicznego wynosi 4100 zł + 22% VAT

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski

poprzednia strona