Opis : Zarządzenie Nr 5 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Chełmnie przy ul.Gen. Hallera 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 465 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 17-01-2006
treść :

Zarządzenie Nr 5 /2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 11 stycznia 2006 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Chełmnie przy ul.Gen. Hallera 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 465 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje :

§ 1.

Sprzedać Panu Tomaszowi Paluszkowi lokal mieszkalny nr 9, położony w Chełmnie przy ul.Gen.Hallera 10 o pow. 55,06 m2 wraz z piwnicą nr 9 o pow.,33 m2 za cenę 36.697,12 zł.

§ 2.

Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 27.11.2096 roku: - z działki nr 465 zapisanej w KW 2059 ułamkową część gruntu o pow. 52,95 m2, wyszacowaną na wartość 1.651,51 zł. Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 412,88 zł.

§ 3.

Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 36.585,12 zł tj. 30.731,50 zł.

§ 4.

Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 5.965,62 zł.

§ 5.

Nabywca uiści kwotę 5.835,62 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
Mariusz Kędzierski

poprzednia strona