Opis : Zarządzenie Nr 4 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Powstań- ców Wielkopolskich 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamk- owej części gruntu z działki nr 89/3 stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 17-01-2006
treść :

Zarządzenie Nr 4 /2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 11 stycznia 2006 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Powstań- ców Wielkopolskich 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamk- owej części gruntu z działki nr 89/3 stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn.zm) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje :

§ 1.

Sprzedać Pani xxxxxxxxxxx lokal mieszkalny nr 6, położony w Chełmnie przy ul.Powstanców Wielkopolskich 3 o pow. 56,17 m2 wraz z piwnicą nr 6 o pow. 7,44 m2 i piwnicą nr 10a o pow. 3,80 m2 za cenę 34.967,20 zł.

§ 2.

Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 17.11.2094 r. - z działki nr 89/3 zapisanej w KW 17981 ułamkową część gruntu o pow. 30,28 m2 wyszacowaną na wartość 897,20 zł. Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 219,80 zł.

§ 3.

Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 34.855,20 zł tj. 29.278,37 zł.

§ 4.

Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 5.688,83 zł.

§ 5.

Nabywca uiści kwotę 5.576,83 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
Mariusz Kędzierski

poprzednia strona