Opis : Zarządzenie Nr 2 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Pow- stańców Wielkopolskich 12 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułam- kowej części gruntu z działek nr 97/2 i 97/10 stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 17-01-2006
treść :

Zarządzenie Nr 2 /2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 11 stycznia 2006 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Pow- stańców Wielkopolskich 12 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułam- kowej części gruntu z działek nr 97/2 i 97/10 stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm), oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje:

§ 1.

Sprzedać Pani xxxxxxxxx lokal mieszkalny nr 2, położony w Chełmnie przy ul.Powstańców Wielkopolskich 12 o pow. 47,98 m2 wraz z piwnicą nr 2 o pow. 13,68 m2 za cenę 23.466,02 zł.

§ 2.

Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 10.12.2092 roku: -z działki nr 97/2 zapisanej w KW 15784 ułamkową część gruntu o pow. 25,07 m2 wyszacowaną na wartość 723,27 zł. Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 180,82 zł. - z działki nr 97/10 zapisanej w KW 20176 ułamkową część gruntu o pow. 71,80 m2 wyszacowaną na wartość 2.071,43 zł. Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 517,86 zł.

§ 3.

Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 23.354,02 zł tj. 19.617,38 zł.

§ 4.

Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 3.848,64 zł.

§ 5.

Nabywca uiści kwotę 3.736,64 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
Mariusz Kędzierski

poprzednia strona