Opis : Zarządzenie Nr 1 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 59 /część/ o pow. 1452 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 10-01-2006
treść :

Zarządzenie Nr 1 /2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 4 stycznia 2006 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 59 /część/ o pow. 1452 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm./ art. 13 ust.1 , art 25 ust 1 , art 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm. / oraz uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami , stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje :

§ 1.

Oddać w dzierżawę na okres 5 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego : -działkę nr 59/część/ o pow. 1452 m2 , zapisaną w KW 7847 , położoną w Chełmnie przy ul. Nad Groblą z przeznaczeniem na uprawy rolne. Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości wynosi 36,51 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna:
Mariusz Kędzierski

poprzednia strona