Opis : Zarządzenie Nr 90 / 2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części działki nr 124/4 o pow. 10 m2 , obręb 4, położonej przy ul. Morelowej w Chełmnie
opublikowane : 10-01-2006
treść :

Zarządzenie Nr 90 / 2005
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części działki nr 124/4 o pow. 10 m2 , obręb 4, położonej przy ul. Morelowej w Chełmnie .

Na podstawie art 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 , Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ , art 13 ust 1 , art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004 r , Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm./ zarządza co następuje :

§ 1.

Oddać w dzierżawę w drodze bezprzetargowej xxxxxxxxxxxxxx na okres od 01.02.2006 r do 31.01.2007 r część działki nr 124/4 o pow. 10 m2 położonej w Chełmnie przy ul. Morelowej , zapisanej w KW 113156 , stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna z przeznaczeniem na parkowanie przyczepy za czynsz dzierżawny miesięczny w wysokości 36 zł / w tym 22 % VAT/ .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna:
Mariusz Kędzierski

poprzednia strona