Opis : Zarządzenie Nr 89/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Chełmnie przy ul.22 Stycz- nia 31 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 117 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 10-01-2006
treść :

Zarządzenie Nr 89/2005
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Chełmnie przy ul.22 Stycz- nia 31 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 117 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje:

§ 1.

Sprzedać Pani xxxxxxxxxxx lokal mieszkalny nr 3, położony w Chełmnie przy ul. 22 Stycznia 31 o pow. 40,02 m2 wraz z piwnicą nr 3 o pow. 3,74 m2 za cenę 35.242,61 zł.

§ 2.

Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 18.05.2099 roku: - z działki nr 117 zapisanej w KW 13838 ułamkową część gruntu o pow. 82,34 m2, wyszacowaną na wartość 2.473,55 zł. Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 618,39 zł.

§ 3.

Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 35.130,61 zł tj. 29.509,71 zł.

§ 4.

Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 5.732,90 zł.

§ 5.

Nabywca uiści kwotę 5.620,90 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
Mariusz Kędzierski

poprzednia strona