Opis : Zarządzenie Nr 88/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Rynkowej 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 282/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 02-12-2005
treść :

Zarządzenie Nr 88/2005
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Rynko- wej 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 282/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w spra-wie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje:

§ 1.

Sprzedać Pani xxxxxxxx lokal mieszkalny nr 5, położony w Chełmnie przy ul.Rynkowej 3 o pow. 95,64 m2 wraz z piwnicą nr 5 o pow. 5,39 m2 i piwnicą nr 12,03 m2 za cenę 75.207,82 zł.

§ 2.

Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 28.01.2088 r. - z działki nr 282/1 zapisanej w KW 7377 ułamkową część gruntu o pow. 57,99 m2 wyszacowaną na wartość 1.808,71 zł. Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 452,18 zł.

§ 3.

Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 75.095,82 tj. .080,49 zł.

§ 4.

Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 12.127,33 zł.

§ 5.

Nabywca uiści kwoty 12.015,33 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

poprzednia strona