Opis : Zarządzenie Nr 87/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.22 Stycz- nia 27 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 115 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 02-12-2005
treść :

Zarządzenie Nr 87/2005
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.22 Stycz- nia 27 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 115 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje:

§ 1.

Sprzedać Państwu xxxxxxxxxxxx lokal mieszkalny nr 5, poło- żony w Chełmnie przy ul. 22 Stycznia 27 o pow. 28,25 m2 wraz z piwnicą nr 5 o pow. 2,53 m2 za cenę 21.820,16 zł.

§ 2.

Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 04.06.2095 roku: - z działki nr 115 zapisanej w KW 13837 ułamkową część gruntu o pow. 63,38 m2, wyszacowaną na wartość 1.927,38 zł. Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 481,84 zł.

§ 3.

Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 21.708,16 zł tj. 18.234,86 zł.

§ 4.

Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 3.585,30 zł.

§ 5.

Nabywca uiści kwotę 3.473,30 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

poprzednia strona