Opis : Zarządzenie Nr 86/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Gen.J. Hallera 9 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 426 stano- wiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 02-12-2005
treść :

Zarządzenie Nr 86/2005
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Gen.J. Hallera 9 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 426 stano- wiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 3 a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje :

§ 1.

Sprzedać Panu xxxxxxx lokal mieszkalny nr 6, położony w Chełmnie przy ul.Gen.J.Hallera 6 o pow. 71,3 m2 wraz z pomieszczeniami przyna- leżnymii udziałem 987/7648 części wspólnych budynku i gruntu za cenę 48.530,00 zł.

§ 2.

Stosuje się bonifikatę w wysokości 96% od kwoty 48.530,00 zł tj. 46.588,80 zł.

§ 3.

Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 2.053,20 zł.

§ 4.

Nabywca uiści kwotę 1.941,20 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

poprzednia strona