Opis : Zarządzenie Nr 85/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 71, położonego w Chełmnie na o/M.Koper- nika 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 171/6 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 02-12-2005
treść :

Zarządzenie Nr 85/2005
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 71, położonego w Chełmnie na o/M.Koper- nika 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 171/6 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn.zm.) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje:

§ 1.

Sprzedać Państwu xxxxxxxxx lokal mieszkalny nr 71, położony w Chełmnie na o/M.Kopernika 7 o pow. 47,48 m2 wraz z piwnicą nr 71 o pow. 4,15 m2 za cenę 48.749,91 zł.

§ 2.

Oddaćw użytkowanie wieczyste do dnia 05.05.2087 r. -z działki nr 171/6 zapisanej w KW 14058 ułamkową część gruntu o pow. 11,89 m2 wyszacowaną na wartość 336,37 zł. Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 84,09 zł.

§ 3.

Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 48.637,91 zł tj. 40.855,84 zł.

§ 4.

Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 7.894,07 zł.

§ 5.

Nabywca uiści kwotę 7.782,07 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

poprzednia strona