Opis : Zarządzenie Nr 84/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Wodnej 34 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 486/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 02-12-2005
treść :

Zarządzenie Nr 84/2005
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Wodnej 34 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 486/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w spra-wie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje:

§ 1.

Sprzedać Pani xxxxxxxx lokal mieszkalny nr 6, położony w Chełmnie przy ul.Wodnej 34 o pow. 17,35 m2 za cenę 10.935,31 zł.

§ 2.

Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 27.10.2094 r. - z działki nr 486/6 zapisanej w KW 17955 ułamkową część gruntu o pow. 10,22 m2 wyszacowaną na wartość 318,76 zł. Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 79,69 zł.

§ 3.

Stosuje się bonifikatę w wysokości 84% od kwoty 10.823,31 zł tj.9.091,58 zł.

§ 4.

Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 1.843,23 zł.

§ 5.

Nabywca uiści kwotę 1.731,23 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 6.

W

ykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

poprzednia strona